Tasapainottamistyön jatkuttava!

Keskiviikko 1.7.2015 - Juha Silander

Kaupunginvaltuustolla oli maanantain 15.6.2015 kokouksessaan käsiteltävänä lukematon määrä suuria, kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäasiana kokoukseen tuotiin mm. kaupungin talouden tasapainottamistyötä käsittelevä pykälä.

Tässä aiheesta valtuustossa käyttämäni puheenvuoro:

"Kun tasapainottamistoimikunta perustettiin maaliskuussa 2015, sille asetettiin paljon toiveita. Ajateltiin, että toimikunta käärisi yhdessä virkamiesten kanssa hihat samaan tapaan kuin edellinen tasapainottamistoimikunta teki muutamia vuosia sitten.

Koin, että toimikunnan jäsenillä oli aidosti suuri halu saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kävimme toimikunnassa läpi eri hallintokuntien niin sanottuja vuotokohtia, eli asioita, joihin Vaasassa kuluu selkeästi enemmän rahaa kuin muissa vertailukaupungeissa.

Päätimme, että tiettyjen vuotokohtien osalta menemme jatkotyöskentelyssä vielä pintaa syvemmälle, selvittäen suuria kustannuksia aiheuttavien toimintojen taustoja ja yksityiskohtia, pyrkien samalla löytämään vaihtoehtoisia, edullisempia malleja asioiden toteuttamiseksi. Lisäksi sovimme, että perustamme toimialakohtaiset työryhmät, joissa toimialajohtajien johdolla käymme yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimialan mahdollisia säästökohteita. Tarmoa työhön siis oli.

Kuitenkin yhtäkkisesti tasapainottamistoimikunnan työ lopetettiin, jopa niin rajusti, että jo sovitut työryhmätapaamiset peruttiin. Syynä tähän oli laadittu lista säästötoimenpiteistä, joilla talous voitaisiin saada tasapainoon "helpolla tavalla", menemällä siitä, mistä aita on matalin.

Tuli väistämättä sellainen tunne, että hanskat haluttiin yksinkertaisesti pudottaa tiskiin, toteuttamalla tarvittavat säästöt yksinkertaisesti käymällä kaupunkilaisten rahapussilla; tuloverokorotuksin, kiinteistöverokorotuksin sekä vaatimalla säästöjä sairaanhoitopiiriltä. Todellisuudessa siis lähes kaikki säästöt vieritettiin muille kuin kaupungin hallintokuntien vastuulle.

Olen aidosti sitä mieltä, että pystymme tasapainottamistoimikuntana saamaan vielä huomattavia säästöjä aikaan, kuten myös löytämään uusia tuloratkaisuja ja toimintojen tehostamisen keinoja. Tämä toki edellyttää sujuvaa yhteistyötä virkamiesten kanssa. En todellakaan näe järkevänä, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat säästoimenpiteet, sillä niitä tulee ehdottomasti vielä työstää huomattavasti eteenpäin.

Jos nyt hyväksymme liitteenä olevan säästötoimenpidelistan, sidomme kätemme täysin. Toimialajohtajat ovat jo äsken puheenvuoroissaan viitanneet säästötoimenpidelistan kirjauksiin. Eli todellisuudessa säästötoimenpidelistan hyväksymällä kumoamme samalla myös juuri edellä päätetyt 2016 kehyksen laskentaperusteet. Tämä on tärkeää huomata.

Säästötoimenpide-ehdotukset voidaan joka tapauksessa merkitä tiedoksi, kuvauksena siitä, missä vaiheessa toimikunnan työ on tällä hetkellä menossa. Lopullinen, päivitetty säästötoimenpidelista voidaan sitten hyväksyä syksyllä - tasapainottamistoimikunnan, virkamiesten ja hallintokuntien tehtyä työnsä loppuun. Tämä aikataulu riittää myös lain asettamien talouden tasapainottamisvaatimusten näkökulmasta.

Esitän, että päätösesityksen kohta kaksi muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(Kaupunginvaltuusto päättää, että)
2) tasapainottamistoimikunnan ehdotus säästötoimenpiteistä merkitään tiedoksi. Kaupunginvaltuusto velvoittaa tasapainottamistoimikunnan jatkamaan ja tiivistämään työtään kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon sekä varmistamaan samalla vuoden 2016 talousarvion kehyksen hyväksyttyjen laskentaperusteiden toteutumisen."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasapainotus, talous, Vaasa, kaupunginhallitus, veroprosentti, tulovero, tasapainottamistoimikunta

Vaasan malli

Torstai 29.1.2015 - Juha Silander

kaupunginvaltuusto_26.1.2015.jpg

 

Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain 26.1.2015 kokouksessaan luottamushenkilöorganisaation uudistamista käyden läpi erityisesti niin sanottua Vaasan mallia, jota luottamushenkilöorganisaation kehittämiseen perehtynyt työryhmä esittää väliraportissaan.

Ohessa valtuuston kokouksessa aiheesta käyttämäni puheenvuoro:

"Luottamushenkilöorganisaation kehittämistoimikunta on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä selvittäessään eri vaihtoehtoja luottamushenkilöorganisaation rakentamiselle Vaasassa, tulevaisuudessa.

Ajatus siitä, että osa lautakuntien jäsenistä olisi aina valtuutettuja ja varavaltuutettuja, kuulostaa järkevältä. Tällöin viesti lautakuntien ja valtuuston välillä saadaan parhaalla mahdollisella tavalla kulkemaan.

Hienoa on samalla kuitenkin myös se, että lautakuntiin voitaisiin jatkossakin valita myös muita vaikuttamistyöstä kiinnostuneita vaasalaisia. Meillä on kaupungissamme lukuisia ammattitaitoisia, kokeneita luottamushenkilöitä, jotka eivät ole päätyneet kaupunginvaltuuston jäseniksi. Heidän tärkeää panostaan ei tule väheksyä.

Pidän tärkeänä, että luomme mallin, jonka kautta saamme jatkossakin runsaasti motivoituneita, asioihin perehtyneitä ihmisiä ehdolle kunnallisvaaleissa ja sitä kautta kaupungin luottamushenkilöiksi, vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Malli esittää, että suurten lautakuntien puheenjohtajina toimisivat kaupunginhallituksen jäsenet. Toivoisin, että toimikunta vielä harkitsisi tätä uudelleen. En pidä perusteltuna, että valtaa keskitetään liiaksi muutamille ihmisille. Kunnallisen päätöksenteon perusajatuksena on kuitenkin mahdollisimman laaja-alainen demokratia, ei harvainvalta.

Ymmärrän täysin toimikunnan ajatuksen siitä, että kaupunginhallituksen tulisi koko ajan olla mahdollisimman hyvin ajan tasalla eri lautakunnissa käsiteltävistä asioista ja niiden taustoista. Tämä voitaisiin kuitenkin hoitaa myös esimerkiksi myöntämällä suurten lautakuntien puheenjohtajille puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksiin. Näin valtaa saataisiin jaettua useammalle henkilölle, ja kuitenkin yhteys lautakuntien ja kaupunginhallituksen välillä säilyisi. On tärkeää muistaa, että viisaus ei asu vain yksissä ihmisissä.

Vallan liiallinen keskittäminen johtaisi myös siihen, että tiettyjen luottamushenkilöiden työmäärä muodostuisi kohtuuttomaksi. Mallia ei missään nimessä tule rakentaa niin, että merkittävät luottamustehtävät ovat tosiasiallisesti vain eläkeläisten ja opiskelijoiden hoidettavissa.

Tekstissä viitataan luottamustoimien palkkiojärjestelmän kehittämiseen ja jopa luottamushenkilöiden mahdolliseen osa- ja kokopäiväisyyteen, edellä mainitun työn kuormittavuuden vähentämiseksi. En pidä tällaista järjestelyä kannatettavana. Tosiasiassa: erittäin harva työssäkäyvä ihminen pystyy vähentämään työtuntejaan luottamustehtäviensä takia; näin siis riippumatta siitä, maksetaanko luottamustehtävistä huomattavaa palkkiota tai ei. Esitetty malli toimisikin käytännössä vain esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle siirtymistä harkitseville. Luottamushenkilöorganisaatio tulee kuitenkin pystyä rakentamaan niin, että kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus ottaa tehtävät vastaan. Lisäksi, kaupunkimme koko on mielestäni liian pieni ammattipoliitikkomallille.

Toimikunnan pohdinnoissa on paljon hyvää ja taustalla olevat uudistamisen tavoitteet ovat ehdottoman kannatettavia. Toivon kuitenkin, että toimikunta huomioi tänään esille tulevat näkökulmat jatkotyöskentelyssään ja kysyy edelleen kaikilta valtuutetuilta aktiivisesti mielipiteitä prosessin edetessä, erityisesti siinä vaiheessa, kun aletaan hahmotella tulevien lautakuntien määrää, jakoa ja nimikkeitä. Yhdessä saamme varmasti rakennettua toimivan, Vaasan menestystä edistävän luottamushenkilömallin."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, luottamushenkilö, malli, kaupunginhallitus, lautakunta, lautakunnat